Phớt Cơ Khí Burgmann

 

Phớt Cơ Khí Burgmann, EagleBurgmann BT S.p.A. được thành lập vào năm 1966 để ban đầu đáp ứng các yêu cầu về phớt cơ khí của các nhà sản xuất máy bơm Italy. Ngày nay những khách hàng có thân thiết nhất của EagleBurgmann BT là các nhà sản xuất máy bơm của nước lớn của Châu Âu, cũng như nhiều nhà sản xuất nổi tiếng khác các nhà sản xuất máy bơm trên toàn thế giới trên thị trường OEM. Công ty đã không ngừng phát triển với 70 thành viên hiện nay và sản xuất hơn 8 triệu phớt cơ khí một năm.

 

là nhà nhập khẩu, phân phối và sửa chữa chuyên nghiệp các loại phốt cơ khí hàng đầu tại Việt Nam.

cung cấp phốt cơ khí của các hãng nổi tiếng thế giới như AES SEAL, ANGA, BILLI, BURGMANN, FLEX-A-SEAL, FLOWSERVE, FLUITEN, HECKER, JAME WALKER, JOHN CRANE, LATTY, LIDERING, MICROTEM, PILLAR, ROTEN, ROPLAN, SEALTEK, SEPCO, STERLING, STB, VULCAN, US SEAL, ...

Đặt biệt, chúng tôi được ủy quyền phân phối và dịch vụ sửa chữa cho các hãng FLUITEN-Ý, MICROTEM-Ý, STB-Đức, US Seal - Mỹ và SEALTEK-Ý tại Việt Nam

 

Phớt Cơ Khí Burgmann

Phớt cơ khí MG1/45-G60

Phớt cơ khí EA560-M45

Phốt cơ khíMG1/35-G7-A1-Q1Q1X4MM

Phốt cơ khíMG1/12-G4 AQ1VGG

Phốt cơ khíMG1/16-G50 AQ1VGG

Phốt cơ khíc¬ khÝi MS MG1/16-G6  AQ1VGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/17-G60 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/20-G6 AQ1VGG

Phốt cơ khí MS MG1/20-G60-Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/22-G60 AQ1PGG

Phốt cơ khíMG1/22-G60 Q1Q1PGG

Phốt cơ khíMG1/22-G60 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG1/22-G21 ASEGG

Phốt cơ khíMG1/25-G34 BV8VGG

Phốt cơ khíKSB MG1/25-G4 Q1Q1PGG

Phốt cơ khíMG1/25-G60 Q1Q1PGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/25-G9 Q1QVGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/25-G34 BV8VGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MG1/25

Phốt cơ khíc¬ khÝ MG1/25-G6 AQ1PGG

Phốt cơ khíMG1/25-G6, VËt liÖu: Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG1/25.4-G55 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG1/28, 6-G61-E1 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíSIHI pump seal MG1/30-G60 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG1/30-G60 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/30-G6 AQ1EGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/30 G9 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG1/33-G60 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/33-G60 AQ1VGG

Phốt cơ khíMG1/33-G60 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG1/33-G6 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/35-G60 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG1/35-G60 AQ1EGG

Phốt cơ khí(kÕt hîp) MG1/35-00 ( b¹c chµ ®éng), M32S8/35-06 (b¹c chµ tÜnh)

Phốt cơ khíMG1/35-G60 AQ1PGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MG1/38 - G60  AQ1EGG (400007627 MECHANICAL SEAL P.No 4099182 (PT07))

Phốt cơ khíMG1/38 G25 Q1Q1PGG

Phốt cơ khíMG1/38-G6 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/38-G4 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG1/38,1-G25-E1 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG1/40-G60 Q1Q1EGG (MECHANICAL SEAL FG: G60 BO PHOT LAM KIN BOM)

Phốt cơ khíMS MG1/40-G60 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG1/43-00-G6 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG1/43-G60 AQ1VGG

Phốt cơ khíMG1/45 - G60  AQ1EGG

Phốt cơ khíMS MG1/45 - G60  Q1Q1VGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/45 - G60 AQ1VGG

Phốt cơ khíMG1/45-G6 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/45 - G60  AQ1PGG

Phốt cơ khíMG1/48-G6 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG1/48-G4 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/50-G60 Q1Q1VGG (MECHANICAL SEAL FOR PIT PUMP)

Phô tïng Phốt cơ khíMG1/50-G6-Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/50-G60-AQ1EGG

Phốt cơ khíMG1/52-G4 Q1Q1VGG (MECHANICAL SEAL FOR PIT PUMP)

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/53-G60 AQ1VGG

Phốt cơ khíMG1/55-G60 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/55-G4 ASPGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/55-G60 AQ1VGG

Phốt cơ khíMG1/55-G60 AQ1EGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/55-G60  AQ1VGG

Phốt cơ khíMG1/60-G7 Mat.Q1Q1PGG

Phốt cơ khíMG1/60-G7 Q1Q1PMM

Phốt cơ khíMG1/65 - G60  Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/65-G60 BQ1VGG

Phốt cơ khíMG1/65 - G6 AQ1PGG

Phốt cơ khíMS MG1/65 - G60 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG1/70-G60 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/75 - G6  AQ1PGG

Phốt cơ khíMG1/80 - G60  Q1Q1EGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG1/90 - G60  Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG1/95-G6 Q1Q1PGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS  MG12/55-G6-Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/100-G9  Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG12/12-G6  AVPGG

Phốt cơ khíMG12/14-G6 AQ1VGG

Phốt cơ khíMG12/14-G60 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/14-G6 AQ1EGG

Phốt cơ khíc¬  khÝ MS MG12/14-G60- AQ1VGG

Phốt cơ khíMG12/16/G6 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/16-G6 AQ1X4GG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG12/16-G60 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG12/20-G50 AVVGG

Phốt cơ khíMG12/22-G6 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/22-G60 BQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/22-G60 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG12/24-G6 Q1Q1PGG

Phốt cơ khíMG12/24-G60 BQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/24-G9-L Q1Q1VGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG12/24-G6-AQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/24-G6-Q1Q1VGG

Phốt cơ khíBURGMANN MECHANICAL SEAL FOR MG12, BQVGG SIZE 24MM (PT501)

Phốt cơ khíMG12/25-G60 BQ1EGG

Phốt cơ khí c¬ khÝ MS MG12/25-G6 AQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/28-G60 Q2Q2VGG

Phốt cơ khíMG12/28-G6 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG12/28-G6 AQ1EGG

Phốt cơ khí MG12/28 G60 BQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/28 G60 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/28-G60 U3U3VGG

Phốt cơ khíMG12/32-G6   AQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/32-G6  BQ1VGG (V50.001.002 BURGMANN MECHANICAL SEAL FOR MG12, BQVGG SIZE 32MM (P5632C1/2))

Phốt cơ khíMG12/33-G6 BQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/33-G6 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/33-G60 AQ1VGG (SEAL KIT CIP PUMP PU901(311) PACKO

Phốt cơ khíMG12/35 - G6  AQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/35 - G6  Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/38-G6 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG12/38-G6 AQ1EGG

Phít lµm kin MG12/38 G25 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG12/38-G60 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12S14/38 (MG12(S14)/38-G1)

Phốt cơ khíMG12/38-G6-E1 Q1Q1EGG (KSB Inden No. 01031128)

Phốt cơ khíMG12/40-G6-BQ1EGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG12/40-G60 BQ1VGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG12/40-G60 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/43-G60 AQ1VGG

Phốt cơ khíMG12/43-G6 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/45-G50 Q1Q1VMM

Phốt cơ khíMG12/45 - G6  AQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/45 - G6 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/48-G6 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG12/48-G6-E1 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/48-G6-Q1Q1EGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG12/53- G60 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12S14/53-G6-Q1Q1EGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG12/53-G6 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/55-G6 AQ1EGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG12/55-G6-Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/56-G6 AQ1EGG

Phốt cơ khíKSB MG12/65-G6 Q1Q1VGG

Phốt cơ khíMG12/65- G6 AQ1EGG

Phốt cơ khíc¬ khÝ MS MG12/65-G6-Q1Q1EGG (FF)

Phốt cơ khíMG12/65-G6-Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/70-G6 Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMG12/85 - G6  AQ1EGG

Phốt cơ khíMG12/85-G6-Q1Q1EGG

Phốt cơ khíMS MG12/90 - G6  Q1Q1EGG

Ngoài phớt bơm, chúng tôi còn cung cấp các loại phớt chắn dầu, gioăng cao su thủy lực, phớt xy lanh thủy lực, gioăng cao su chịu dầu, chịu nhiệt… Nếu có nhu cầu quý khách vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ gửi báo giá và hàng hóa sớm nhất có thể.

Operating range

  •  Shaft diameter: d1 = 10 … 100 mm (0.39" ... 3.94")
  •  Pressure: p1 = 16 bar (230 PSI), vacuum ... 0.5 bar (7.25 PSI), up to 1 bar (14.5 PSI) with seat locking
  •  Temperature: t = -20 °C … +140 °C; (-4 °F … +284 °F)
  •  Sliding velocity: vg = 10 m/s (33 ft/s)
  •  Admissible axial movement: ±2.0 mm

Materials

  •  Seal face: Carbon graphite antimony impregnated (A), Carbon graphite resin impregnated (B), Silicon carbide (Q1), Tungsten carbide (U3)
  •  Seat: Silicon carbide (Q1, Q2), Tungsten carbide (U3), Special cast CrMo steel (S), Aluminium oxide (V)
  •  Elastomer: NBR (P), EPDM (E), FKM (V), HNBR (X4)
  •  Metal parts: CrNiMo steel (G), Hastelloy® C-4 (M)

Tên phớt bơm

Mã hàng

Đường kính trục bơm

Vật liệu

Phớt bơm MG13-10/G6

MG13-10/G6

10mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-12/G6

MG13-12/G6

12mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-14/G6

MG13-14/G6

14mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-15/G6

MG13-15/G6

15mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-16/G6

MG13-16/G6

16mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-18/G6

MG13-18/G6

18mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-19/G6

MG13-19/G6

19mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-20/G6

MG13-20/G6

20mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-22/G6

MG13-22/G6

22mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-24/G6

MG13-24/G6

24mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-25/G6

MG13-25/G6

25mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-28/G6

MG13-28/G6

28mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-30/G6

MG13-30/G6

30mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-32/G6

MG13-32/G6

32mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-33/G6

MG13-33/G6

33mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-35/G6

MG13-35/G6

35mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-38/G6

MG13-38/G6

38mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-40/G6

MG13-40/G6

40mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-42/G6

MG13-42/G6

42mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-43/G6

MG13-43/G6

43mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-45/G6

MG13-45/G6

45mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-48/G6

MG13-48/G6

48mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-50/G6

MG13-50/G6

50mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-53/G6

MG13-53/G6

53mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-55/G6

MG13-55/G6

55mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-58/G6

MG13-58/G6

58mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-60/G6

MG13-60/G6

60mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-65/G6

MG13-65/G6

65mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-68/G6

MG13-68/G6

68mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-70/G6

MG13-70/G6

70mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-75/G6

MG13-75/G6

75mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-80/G6

MG13-80/G6

80mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-85/G6

MG13-85/G6

85mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-90/G6

MG13-90/G6

90mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-95/G6

MG13-95/G6

95mm

SiC/SiC/Viton/SS

Phớt bơm MG13-100/G6

MG13-100/G6

100mm

SiC/SiC/Viton/SS

 

Zalo
Hotline